Zapoznaj się z naszymi zasadami bezpieczeństwa

Regulamin
Polityka Prywatności

Regulamin YDA

ZASADY OGÓLNE

 1. Young Design Academy jest częścią TALENTOWNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-063 Białystok, ul. Warszawska 6/32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000940893, NIP 966-215-70-30, REGON 520748084.

 2. W ramach Young Design Academy prowadzone są zajęcia edukacyjne, szkolenia oraz warszaty w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.

 3. Szkoleniami nazywa się wszystkie formy kształcenia oferowane przez Young Design Academy.

 4. Szkolenia prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz zdalnym w czasie rzeczywistym. Tryb określany jest w opisie poszczególnych usług szkoleniowych.

 5. Young Design Academy. zapewnia słuchaczowi szkoleń następujące warunki nauki:
  • nauczanie oparte jest na autorsko opracowanych programach szkoleniowych;
  • metody nauczania dostosowane są do potrzeb i możliwości słuchaczy;
  • Instruktorzy posiadają odpowiednie wykształcenie, przygotowanie i doświadczenie zawodowe;
  • liczba osób w grupie nie przekracza liczby podanej w informacji o kursie;
  • ilość godzin określona w materiałach informacyjnych o kursie jest zagwarantowana
  • słuchacz otrzymuje materiały do szkolenia na dysku online;
  • słuchacz, który był obecny na minimum 60% zajęć, zdał test końcowy oraz uiścił wszystkie opłaty związane z kursem, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;

REKRUTACJA

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w wybranych szkoleniach odbywa się za pomocą formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej Young Design Academy, pod treścią wybranego szkolenia. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń lub rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku szkoleń zaawansowanych jest konieczność posiadania umiejętności z zakresu szkolenia podstawowego.

 2. Zgłoszenia na szkolenie może dokonać jedynie osoba pełnoletnia. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenia dokonuje prawny opiekun wyrażając pisemną zgodę na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w zajęciach oraz podpisując zgodę na przetwarzanie danych osoby nieletniej.

 3. Uczestnikiem nazywa się osobę zakwalifikowaną do wybranego szkolenia na podstawie:
  • wypełnionej i podpisanej przez osobę upoważnioną Umowy szkoleniowej,
  • podpisanej klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych
  • podpisanego regulaminu szkolenia
  • dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej. (jeśli dotyczy)

WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Uczestnik ma prawo do miesięcznego wypowiedzenia umowy.

 2. Wypowiedzenie umowy jest związane z poniesieniem kosztów organizatora z tytułu wynajmu sali, zakupu materiałów szkoleniowych oraz opłaty pracy Instruktora w wysokości miesięcznej opłaty szkoleniowej.

 3. W przypadku całościowej opłaty za szkolenie przez Uczestnika na początku szkolenia, przysługuje mu zwrot za niewykorzystane zajęcia. Zwrot będzie pomniejszony o koszta opisane w punkcie 6.

 4. Uczestnik ma możliwość rezygnacji ze szkolenia bez konsekwencji poniesienia kosztów w terminie 14 dni od podpisania umowy.

 5. Rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać wysyłając pisemne oświadczenie o rezygnacji za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@youngdesignacademy.edu.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok.

REKLAMACJA

 1. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia reklamacji usługi szkoleniowej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi szkoleniowej w szczególności:
  • świadczenia usługi szkoleniowej w zakresie merytorycznym, metodycznym lub organizacyjnym w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy,
  • niedotrzymania z winy Organizatora określonego w Umowie terminu realizacji usługi.
 2. Uczestnik przekazuje pisemne zgłoszenie reklamacyjne na adres poczty elektronicznej: szkolenia@ youngdesignacademy.edu.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok.

 3. Termin składania reklamacji wynosi 14 dni roboczych, licząc od dnia, w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.

 4. Reklamacja musi zawierać szczegółowy opis zakresu niezgodności lub inne okoliczności ją uzasadniające.

 5. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 6. W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji uczestnikowi przysługuje możliwość ponownego uczestnictwa w kursie o tym samym zakresie w najbliższym możliwym terminie.

 7. Naruszenie warunków postępowania reklamacyjnego skutkuje nieważnością wniesionej reklamacji.

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

 1. Szkolenie cykliczne zakończone jest otrzymaniem certyfikatu Young Design Academy by Talentownia oraz zaświadczeniem ukończenia szkolenia z opisem realizacji efektów uczenia się oraz zdobytych kompetencji.

 2. Warunkiem otrzymania certyfikatu i zaświadczenia jest uzyskanie wyniku minimum 75% z wewnętrznego egzaminu końcowego Young Design Academy.

HOSPITACJE

 1. W bezpieczeństwie o dbałość szkoleń oraz utrzymanie wysokiego poziomu przekazywanej wiedzy Dyrektor Young Design Academy. organizuje cykliczne hospitacje swoich szkoleń.

 2. Uczestnik zobowiązuje się do uzupełnienia ankiety zadowolenia ze szkolenia po zakończeniu usługi szkoleniowej.

CENNIK I OPŁATY

 1. Uczestnictwo w szkoleniu jest płatne według obowiązującej stawki zamieszczonej w cenniku usług.

 2. Należność za szkolenie należy uregulować najpóźniej dzień przed planowanymi warsztatami lub – w przypadku zajęć cyklicznych – najpóźniej do 10 dnia miesiąca lub określonej w aplikacji Activenow umożliwiającej opłaty online.

 3. Ww. wpłata jest gwarancją rezerwacji miejsca w grupie szkoleniowej.

 4. Uczestnik ma możliwość metody płatności Rekurencyjnej z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 5. Opłata za szkolenia jest stała i niezależna od obecności uczestnika na zajęciach.

 6. W przypadku zajęć cyklicznych opłata miesięczna stanowi ratę całego kosztu szkolenia, jest satała i niezależna zarówno od ilości zajęć, jak i obecności uczestnika na zajęciach.

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

 1. Young Design Academy zastrzega sobie prawo do odwołania pojedyńczych zajęć, całego szkolenia lub zmiany jego terminu z przyczyn niezależnych od organizatora (np. awaria sprzętu lub zbyt mała liczba chętnych) najpóźniej do 2 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć, o czym poinformuje Uczestnika telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Zajęcia takie będą odpracowane w późniejszym terminie, uzgodnionym z całą grupą szkoleniową.

 2. W uzasadnionych przypadkach Young Design Academy może zmienić miejsce odbywania się szkoleń.

ZASADY, BEZPIECZEŃSWO, SZKODY

 1. Uczestnicy odpowiadają materialnie przed Young Design Academy za wszelkie szkody wynikłe z niezastosowania się do poleceń prowadzącego szkolenie. Za szkody spowodowane przez nieletniego uczestnika odpowiada jego prawny opiekun. Szkody powinny być naprawione w ciągu 7 dni od dnia zaistniałej szkody.

 2. Za bezpieczeństwo niepełnoletnich Uczestników szkoleń w miejscu i czasie odbywających się szkoleń odpowiada osoba prowadząca szkolenie.

 3. Za bezpieczeństwo niepełnoletnich Uczestników szkoleń poza placówką lub poza czasem, w którym odbywa się szkolenie, odpowiadają rodzice i opiekunowie.

 4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu pracowni.

 5. Na terenie pracowni mogą przebywać tylko osoby prowadzące szkolenie i Uczestnicy szkolenia lub ich prawni opiekunowie.

 6. W trakcie szkoleń obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.

 7. Uczestnik rozpoczynający szkolenie oświadcza, iż zapoznał się z powyższym regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.

 8. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na wykorzystanie przez Young Design Academy jego imienia, nazwiska, wizerunku oraz prac zrealizowanych w czasie szkoleń, do celów marketingowych np. w prasie, telewizji czy internecie itp.

WARUNKI TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  • posiadanie dostępu do sieci Internet;
  • posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
  • posiadanie aktywnego konta e-mail.
 2. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony Young Design Academy. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej naprawy, konserwacji oraz nowych rozwiązań.

 3. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  • naruszających dobre imię osób trzecich;
  • naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
  • naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
  • stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
  • namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.
 4. Słuchacz szkoleń online powinien mieć dostęp do komputera (4GB RAM, system Windows 10 lub Mac OS 10.13 i najnowsze wersje przeglądarek), internetu ( 3,2 Mbps w obu kierunkach), słuchawek i kamery internetowej.

 5. Słuchacz szkoleń powinien mieć dostęp do platformy zajęć w formie zdalnej. Rodzaj platformy określany jest przez Instruktora 3 dni przed szkoleniem.

POSTANOWIENIAZWIĄZANE Z COVID-19 i INNE

 1. W sytuacji wejścia w życie wytycznych lub ograniczeń wynikających z zarządzeń właściwych organów władzy odnoszących się do zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 wydanych przed rozpoczęciem kursu lub w trakcie jego trwania, uniemożliwiających lub utrudniających jego odbywanie się w formie stacjonarnej, kurs będzie kontynuowany w formie on–line za pośrednictwem platformy Zoom/Skype/Teams lub innego komunikatora internetowego wskazanego przez Young Design Academy w terminach i datach jak dotychczas. Wyjątkiem są te formy kursów, które wymagają pracy praktycznej w sali z Instruktorem.

 2. Na Rodzicu/Opiekunie spoczywa obowiązek zapewnienia Dziecku odpowiedniego sprzętu i łącza umożliwiającego prawidłowe uczestniczenie w zajęciach. Za utrudnienia w tym zakresie Young Design Academy nie ponosi odpowiedzialności.

 3. Young Design Academy zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Rodziców/Opiekunów drogą mailową lub telefoniczną o zmianie formy kursu.

 4. Powyższe odnosi się również do innych wyjątkowych sytuacji, w tym siły wyższej, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a które z jakiegokolwiek powodu uniemożliwiają lub utrudniają przeprowadzanie zajęć w trybie stacjonarnym – w siedzibie dotychczasowej.

 5. Rodzic/Opiekun poprzez zaakceptowanie niniejszego regulaminu wyraża zgodę na wyżej wskazaną możliwość zmiany formy prowadzenia kursu.

 6. Zmiana formy prowadzenia kursu, o której mowa w niniejszym punkcie, nie stanowi podstawy do wypowiedzenia przedmiotowej umowy, jak też nie stanowi zaprzestania prowadzenia kursu i nie daje podstaw do jakichkolwiek roszczeń finansowych od Young Design Academy. Young Design Academy w dalszym ciągu będzie prowadziło zajęcia zgodnie z przyjętym na siebie w umowie zobowiązaniem, w sposób wskazany w punkcie 46.

KLAUZURA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Począwszy od 25 maja 2018 roku jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Celem zapewnienia ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą, należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO (w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł).

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  Talentownia sp. z o.o.
  NIP: 9662157030 REGON: 520748084
  KRS: 0000940893
  (dalej jako „Administrator”)

 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, c Rozporządzenia.

 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  • zawarcie i realizacja umowy szkoleniowej
  • sprawy organizacyjne związane z realizacją szkolenia
  • dochodzenie ewentualnych roszczeń;
  • archiwizacja;
  • udzielanie odpowiedzi na zapytania poprzez stronę internetową Administratora;
  • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
  • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 6. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  • procesorom w związku ze zleconymi przez administratora działaniami realizowanymi w imieniu administratora;
  • pracownikom oraz współpracownikom (w tym współpracujący z nami ramach prowadzonej działalności gospodarczej)
  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  • Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane.

 8. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  • przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
  • okres przez jaki są świadczone usługi;
  • okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
  • w zakresie pkt 1 i 2 nie dłużej niż 5 lat podatkowych od dnia zakończenia obowiązywania umowy.
 9. Mają Państwo prawo do:
  • żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
  • żądania sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą,
  • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • przeniesienia Państwa danych osobowych.
 10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

 12. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych proszę kierować na adres e-mail Administratora: szkolenia@youngdesignacademy.edu.pl

 13. Kontakt z Dyrektorem YDA jest dostepny pod numerem telefonu: 570-644-777 oraz adresem e-mail: szkolenia@ youngdesignacademy.edu.pl

Polityka Ochrony
Danych Osobowych

Polityka Ochrony Danych Osobowych jest zbiorem zasad zgodnie z którymi przetwarzane są Państwa daneosobowe. Poniżej przedstawiamy Państwa podstawowe prawa i pojęcia związane z przetwarzaniem przeznas Państwa danych osobowych.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Talentownia sp. z o.o. Administrator Danych wykorzystujedane osobowe w związku z uczestnictwem w organizowanych przez Talentownię sp. z o. o. warsztatachi szkoleniach. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu,adres e-mailowy, rok urodzenia, seria i numer dowodu osobistego i numer PESEL) traktowane są jakoinformacje poufne i służą do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, a firmą Talentownia sp. z o.o. orazw celu podpisania umowy z Uczestnikiem. Talentownia sp. z o.o. zachowuje dane osobowe w poufnościi zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych we wskazanychponiżej aktach prawnych. Zbierane przez Talentownia sp. z o.o. dane osobowe przetwarzane są nazasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej będziemy posługiwać sięskrótem „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym także w ustawie z dnia10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

II. Cel oraz okres zbierania i przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe uzyskane podczas rejestracji uczestników szkoleń oraz w trakcie uczestnictwa przetwarzanesą przez Administratora Danych, wyłącznie:

 • rekrutacji szkoleniowej
 • kontaktów celem zawarcia umowy szkoleniowej
 • jeżeli została wyrażona zgoda, na przetwarzanie danych osobowych do przedstawienia oferty handlowej lub marketingowej, do utrzymywania kontaktów w celu informacji o nowych szkoleniach czy promocjach
 • kontaktów w celach organizacyjnyche) wystawieniu dokumentacji szkolenowej

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji nie dłużej jednak niż w okresie 5 lat podatkowych od dnia zakończenia umowy szkoleniowej, w zakresie zaś zgody handlowej i marketingowejdo czasu jej cofnięcia.

W powyższym zakresie Administrator Danych ma prawo wykorzystywać dane osobowe uczestnikówwyłącznie w celach:

 • utworzenia i utrzymywania bazy uczestników danego szkolenia, służącego m.in. do zarządzania przezuczestnika jego danymi osobowymi zgromadzonymi w bazie, w tym do aktualizowania tych danych, oraz dokomunikowania się przez Administratora Danych z uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektroniczneje-mail lub telefonicznie;
 • w celu okolicznościowych kontaktów Administratora Danych z uczestnikami.

III. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych

Rejestrując się – zapisując na szkolenie lub warsztaty Uczestnik podaje wyłącznie następujące dane osobowe:imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr telefonu, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej e-mail,seria i numer dowodu osobistego i numer PESEL.

Jeśli w trakcie Państwa uczestnictwa w szkoleniach zajdzie konieczność pozyskania dodatkowych danychosobowych lub konieczność wykorzystania posiadanych już przez Administratora danych osobowychw sposób inny niż opisany w niniejszym dokumencie, Administrator Danych poprosi Państwa o zgodę napozyskanie dodatkowych danych lub na wykorzystanie posiadanych danych w inny sposób i uzupełni niniejszydokument o brakujące informacje.

IV. Przekazywanie danych

Jeżeli wyjątkowo, z uwagi na specyfikę danego szkolenia, zajdzie potrzeba przekazania niektórych Państwadanych osobowych klientom lub kontrahentom Administratora Danych Osobowych, zostaniecie Państwo otym powiadomieni i poproszeni o uprzednie wyrażenie zgody na takie przekazanie, ze wskazaniem celu izakresu przekazywanych danych.

Administrator Danych będzie przekazywał dane osobowe uczestników kształcenia także:

 • swoim pracownikom i współpracownikom – wyłącznie w celu przygotowywania przez te osobydokumentacji szkoleniowej, itp. korzystających z usług Administratora Danych oraz na potrzeby wewnętrzneAdministratora Danych;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora Danych usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe,pomoc prawną, podatkową, rachunkową – wyłącznie w razie potrzeby uzasadnionej przepisamiobowiązującego prawa;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – wyłącznie w zakresie i celu służącym doprzekazania dokumentacji szkoleniowej – faktur, uprawnień, zaświadczeń i innych dokumentów.

V. Uprawnienia przysługujące uczestnikom

Każda osoba zarejestrowana w bazie Talentownia sp. z o.o. może złożyć do Administratora Danych wniosek o:

 1. sprostowanie (poprawienie) swoich danych osobowych;
 2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie dozłożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do wnioskującego uczestnika (w zakresieokreślonym w art. 20 RODO).

Z powyższych uprawnień można skorzystać wysyłając wiadomość elektroniczną e-mail na następujący adrespoczty elektronicznej: szkolenie@youngdesignacademy.edu.pl Aby mieć pewność, że osoba wnioskująca jestuprawniona do złożenia określonego wniosku, Administrator Danych może prosić o podanie dodatkowychinformacji pozwalających na uwierzytelnienie wnioskującego. Zakres każdego z powyższych uprawnień orazsytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możnaskorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz odcelu ich przetwarzania.

VI. Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie, mogą Państwo w dowolnym momenciewnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych przez Administratora Danych. Po przyjęciu Państwawniosku w tym zakresie Administrator Danych jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danychosobowych (w przypadku, gdy obowiązek przetwarzania Państwa danych nie wynika z odrębnych przepisów).W szczególnych przypadkach mogą Państwo w dowolnej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniaPaństwa danych przez Administratora Danych, nawet wówczas, gdy podstawą wykorzystania tych danychjest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych lub interes publiczny.

VII. Zgoda

Jeżeli wykorzystanie Państwa danych przez Administratora Danych nie będzie konieczne do realizacji Państwa uczestnictwa w szkoleniu, egzaminie albo do realizacji obowiązku prawnego lub nie będzie stanowiło prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, Administrator może prosić o wyrażenie zgody na określonesposoby wykorzystania Państwa danych, przy czym udzieloną zgodę możecie Państwo w każdej chwili cofnąć.

VIII. Skarga

Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora Danychnarusza przepisy prawa, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Kontakt i informacje

Dane kontaktowe Administratora Danych:

Talentownia sp. z o.o.
Adres siedziby: Ul. Warszawska 6/32,
15-063 Białystok
Numer telefonu: 570-644-777
Adres poczty elektronicznej: szkolenie@youngdesignacademy.edu.pl

X. Zmiany polityki ochrony danych osobowych

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych może ulec w przyszłości zmianom z różnych powodów, m.in.aby spełnić wymagania narzucone przez instytucje zewnętrzne (dot. organizacji egzaminów) lub dostosować obowiązujące standardy do dobrych praktyk w branży albo do zmian technologicznych. O zmianachzostaniecie Państwo poinformowani za pomocą podanego adresu email, podanego podczas rejestracjiw bazie. Jeśli będziecie Państwo zadowoleni z zaistniałych zmian, nie musicie dokonywać żadnych czynnościw celu akceptacji nowej treści Polityki ochrony danych osobowych.